The Authors Guild et al v. Google Inc.

Filing 262

NOTICE OF APPEARANCE by Yasuhiro Saito on behalf of Takashi Atouda, Susumu Nakanishi, Akiko Shimojyu, Jiro Asada, Takeaki Hori, Yuko Matsumoto, Chihaya Takahashi, Shinobu Yoshioka, Kenta Yamada, Tomotsuyo Aizawa, Yu Ohara, Yasumasa Kiyohara, Takashi Tsujii, Akira Nogami, Hiroyuki Shinoda, Toshihiko Yuasa, Koichi Kato, Masahiko Motoki, Hidehiko Nakanishi, Yashio Uemura, Nobuo Uda, Tsukasa Yoshida (Attachments: # 1 Certificate of Seervice)(Saito, Yasuhiro)

Download PDF