The Authors Guild et al v. Google Inc.

Filing 264

Objection to the Proposed Settlement and to Certification of the Proposed Settlement Class and Sub-Class by Members of Japan P.E.N. Club. Document filed by Takashi Atouda, Susumu Nakanishi, Akiko Shimojyu, Jiro Asada, Takeaki Hori, Yuko Matsumoto, Chihaya Takahashi, Shinobu Yoshioka, Kenta Yamada, Tomotsuyo Aizawa, Yu Ohara, Yasumasa Kiyohara, Takashi Tsujii, Akira Nogami, Hiroyuki Shinoda, Toshihiko Yuasa, Koichi Kato, Masahiko Motoki, Hidehiko Nakanishi, Yashio Uemura, Nobuo Uda, Tsukasa Yoshida. (Attachments: # 1 Declaration of Jiro Makino in Support of Objection, # 2 Declaration of Naoki Gokita in Support of Objection, # 3 Certificate of Service)(Saito, Yasuhiro)

Download PDF