The Authors Guild et al v. Google Inc.

Filing 265

NOTICE of of Intent To Appear and Be Heard At The Fairness Hearing. Document filed by Takashi Atouda, Susumu Nakanishi, Akiko Shimojyu, Jiro Asada, Takeaki Hori, Yuko Matsumoto, Chihaya Takahashi, Shinobu Yoshioka, Kenta Yamada, Tomotsuyo Aizawa, Yu Ohara, Yasumasa Kiyohara, Takashi Tsujii, Akira Nogami, Hiroyuki Shinoda, Toshihiko Yuasa, Koichi Kato, Masahiko Motoki, Hidehiko Nakanishi, Yashio Uemura, Nobuo Uda, Tsukasa Yoshida. (Attachments: # 1 Certificate of Service)(Saito, Yasuhiro)

Download PDF