The Authors Guild et al v. Google Inc.

Filing 843

Objection to the Amended Proposed Settlement. Document filed by Takashi Atouda, Jiro Asada, Takeaki Hori, Shinobu Yoshioka, Kenta Yamada, Tomotsuyo Aizawa, Yu Ohara, Yasumasa Kiyohara, Takashi Tsujii, Akira Nogami, Hiroyuki Shinoda, Toshihiko Yuasa, Hidehiko Nakanishi, Yashio Uemura, Nobuo Uda, Tsukasa Yoshida. (Saito, Yasuhiro)

Download PDF