Freshub, Inc. et al v. Amazon.Com Inc. et al

Filing 1

COMPLAINT ( Filing fee $ 400 receipt number 0542-12267080), filed by Freshub, Inc., Freshub, Ltd.. (Attachments: # 1 Exhibit 1, # 2 Exhibit 2, # 3 Exhibit 3, # 4 Exhibit 4, # 5 Exhibit 5, # 6 Exhibit 6, # 7 Exhibit 7, # 8 Exhibit 8, # 9 Exhibit 9, # 10 Exhibit 10, # 11 Exhibit 11, # 12 Exhibit 12, # 13 Exhibit 13, # 14 Exhibit 14, # 15 Exhibit 15, # 16 Exhibit 16, # 17 Exhibit 17, # 18 Exhibit 18, # 19 Exhibit 19, # 20 Exhibit 20, # 21 Exhibit 21, # 22 Exhibit 22, # 23 Exhibit 23, # 24 Exhibit 24, # 25 Exhibit 25, # 26 Exhibit 26, # 27 Exhibit 27, # 28 Exhibit 28, # 29 Exhibit 29, # 30 Exhibit 30, # 31 Exhibit 31, # 32 Exhibit 32, # 33 Exhibit 33, # 34 Exhibit 34, # 35 Exhibit 35, # 36 Exhibit 36, # 37 Exhibit 37, # 38 Exhibit 38, # 39 Exhibit 39, # 40 Civil Cover Sheet)(Palmer, John)

Download PDF
EXHIBIT 20 02 15 6 134 2 4 6ÿ:;<=>=ÛÙ9 Ö 579ÿ 6ÿ: 9=ÿ ÞÊ ?ÜÝÙ .ÿ  0 ÄÅ ÈÅÊ Ì Í Í Æÿ ÉËÿÍ Î ÿ 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 789 ÿ 0 . » ¼. ¾ ¿ÿ 8 Àÿ Á  ÿ à ¼ 9½ÿ 9 789 " +%9 1   ÿÏ ÁÐ ÿ ÿ  Ò ÿ ×× Ôÿ ÿ ÑÒ ËÓÆÉ ÕÖÉ Î ßÅÙ É ØÙ Ù ÛÜÝÙÞÊ ÚÊ× Ùÿ Ö GHIK NO QO ÿT@ ÿ VWXÿ ÿYAÿ< W9ÿ ÿYAÿ\ÿ ÿD6]? ÿ^: ÿ?_6` ÿa?6?a?W ÿV>?FA? ÿc?9d? ÿ fA6@ ] ÿa?6?4 7 :9ÿg< < ?i _ÿ =? 9< ]a?6? J Lÿ PRS >:Uÿ ?< 6?Z[?F 6?Z = Wÿ ;?4 >A9ÿ b>ÿ <F >F:6F A6 ]e?_[F? b>ÿ_ 7 A = h ÿ: Ac: 9=ÿ= ÿ b>F T@ ÿ = ÿ = A9: lÿ;<9F?5An6@VWXÿÿ <><ÿ< A> >:j ]k? ?<6=ÿ4 Aÿ7 <?ÿ 9ÿ ?<mc@ A: W [6 C m Y [ ÿ o= `V;<: ÿÿÿÿBC r>F: AAb? ÿs u u ÿ=n?? ÿ_ F6= B pq ÿ_9;?ÿ?6nF ÿt u E< F A]v ?9: F V;<: wc@ 6? fAx>: o=F :> :ÿ?@ x yFÿ 6? } ~} 69zA>{| }} ÿ 6@a?W| }} ÿ  ƒ„ ††Q ~ 96 9ÿ <{ € ~}Uÿ‚ƒ ÿ…Q L‡ÿ <W a? F ˆ‰Š‹ÿOÿ ÿ‘ÿ’‡LIÿ QOÿ F: =ÿ? >? ÿ9>?5 _~?;F< ]>= 66= ÿŒ Ž K KQQ “ R” >_ 9A•?9]<ÿ@ >: 9ÿ A ÿ= ÿ: ]9: F ‡ †’ a6 Z i _4 b{| uu ÿ u : ÿ<? C ~uj –l C —ÿ9>~ =4:5 ˜I ÿÿ ™LO™IŒ‰ ÿœÿ ] An6@=› ÿ SŸHQ ÿ= ÿ@ :?  ¢ Š„ ††Q ÿ9>?5 _~ 96 LQ˜O S Šÿ LO› žA?ÿ 96ÿ›…’ÿÿ LS< ]>: Fÿ¡KNI ÿ…Q L‡<ÿ@ >: 9ÿ <W  š a? F 4 6Ff: < ]FWÿ`V;<: ÿ h9W ?b>Fyc~ @7ÿA;ÿ= ÿ:][ ÿ o=a66<ÿ A6?ÿy 4 c::{ ’K “ I Q WAÿ RIÿ ¤’R £…I  ÿ ÿ ÿ c: dh A9: { R = _<6=ÿ …K ƒ ƒ…K ÿ T@ ÿÿ>:a:ÿ <><l ÿ T@ ÿÿ>:a:ÿ <@ AkA` ÿ T@ ÿÿ>:a:ÿ < ]9= l ÿ T@ ÿ9A:z 6ÿÿ>:4 [ R >:ET@ ÿ 9j A: W >:ET@ ÿ 9j 9?ÿ <l >:ET@ ÿ 9j = F: ? >:4?? ÿ<AET@ ÿ_ c@ ^? 4 6@| r4 Aÿ _ ÿ 6@| u4 Aÿ6@6hD6 9ÿt ÿ;<9zWh 9ÿC ÿ;<9yh 9= ÿ 9 e:W bA6 h ÿ:o: 6 W: ?ÿ ?9ÿ: ;ÿ ÿ ;< = ÿ?ÿ <ÿ ?<>=] 4 ?n@ 9VWXÿ< ÿ: T@ ÿ: = >F9ÿ ?<9ÿW`;_6p?]9?= nFÿ?ÿWA ÿ= ÿ6 Ap=n?ÿ_ F6=p: 9:ÿ: <6Wÿ;<9@ ;?] b>Fÿ= >:>= ?9ÿ:VWXÿ:7<ÿ F>ÿ < ÿ@ ÿ? p 9<<;F< ]9;?Fÿ F Av ?9: Fÿ =AW ;7 9[?F Aÿ: ÿ?6?p ] A F < > > < ;:? A~ ¥FÿFÿ:ÿÿ: hÿA69ÿAh =?f: V;<: ÿ F>ÿ 7?g_6p 7 9fp < ] Ap 66F ÿ= ÿ A~ 9ÿ W6A: ;_6p: ÿ< ÿW` _9<5fA<F= p 9Fp ÿ? AÿA;ÿ o=g_6p Wÿ F>ÿ :6`ÿ = :<ÿ A_¦gp ];:?ÿ @;_9m: ;ÿ F>ÿ _>=7< < : V7 4 z 4 < 6 ` ;_6ÿ=>;7 9[?T@ ÿ?6?ÿ ÿ6 A=ÿ: ;Fÿ>:>=<FÿW`V_ 6Wÿ_ 6[ : Fÿ< 6ÿ99: Fÿ? ÿA?Fÿ= ÿ A~ F>: ÿ: <6Wÿ>:] b>F6 ]§?? 9A: ~ @ ÿ< ÿW:7<ÿ ][?< ]: : 5p ]:F<6=p nF[6fp ];:? = T A = < z n?fW7 <?Fn6@a:[ ÿ?@ :: `7<ÿ¨ ©< ]:n6@>?Ab >Wÿ= ÿ` < >[ Fÿ?7 =?ÿ: ÿ< ÿW:_?` _ÿ:>ÿ:< ªF : A_ÿ ?5Aÿ 9ÿ W`9>= Wh ÿW`q uÿ_ 6ÿ 9ÿW<ÿ:<F< ]] = ;6ÿ<FAF: F~ _>=<FÿFÿ: Ab 6?9ÿ]_9 F i ? _ W?ÿ?9= F:ÿ<An6@< :@ AT@ ÿ = ÿ =ÿ:ÿ9A:F_ ] v <6 AF96hÿA7 6ÿ 9ÿ= 9?ÿ>:j ]k? l AF?? ÿ: = ~ o C f c<W W Fÿ= : ?@ = Ff?~=9=WÿA76ÿ=:@ AA: ÿ ÿ: A@ ;?:ÿ 5ÿ=< = _ >;? 99ÿbAÿ: ;ÿ 9ÿÿ: <6Wÿ>: W<;:9< ` = ÿ< ]mA?ÿ F< 9`]: ÿ : ÿ9?ÿ: ;F6 ` _ÿ: ÿA;<?< ÿ= : =? =ÿ:??`A: n6@<>;7 9[?T@ ÿ — = = ] b>~ ?6? 6@Fb=;6A7 : ?p ?;fA = ÿ?@ :: `ÿ= ÿ:Fÿ< >W 9: p>:@ <F` _f: < `]A>6= b=n@Wÿ F>6ÿW`= ~ 9ÿ?? ÿ >: @ = Fÿ < :;6h9>= Whp ]= 6?>=?W 6=ÿ @ ÿ?Aÿ: ÿA;ÿ= ÿ6?9: «?? ÿ 6 ;_6ÿ 7<6h [ < < T ? F ¬Fÿ: Ab 6?9ÿ_=: ÿh 9p]_99?;:99p:5] :Fÿ ]Z F: p= ÿ:;:?n6@>;7 9[?>= ?9]] b>F ?` _ÿ:>ÿ:9Aÿ=W @Fÿ ªFÿ@ A F<Fÿ >ÿ: Ap ÿ\ÿ@ nFÿ ]] ÿ Aÿ 9ÿ: <6Wÿ: = >? ÿ?6?~ 6 < W d= < VWXÿÿW `ÿ?9= ÿ;<9A< ]< ]= ÿ? F6FW?9<5= ÿ = Fp W`= ÿ< Fÿ= ÿ A~ ?<6<n<Fh 96hF A?ÿ= ÿ] 6h= nÿ5Wÿ5ÿA>6hd9?Fÿ <6hh ;?p ];:? F W6 7 < šH†ÿKÿ ;7 Aÿ?6?ÿs ÿ?@ 6<ÿ?<W ‰ ­ <?] b>F Z>=>W 96 c: ] F 4 <?ÿ ÿ ÿ ÿ ÿC ÿ@ AF @A B DE4 <? ¬7 A] ÿ= ÿ<?n6@Z< ?— h< ?< ]Fbÿ 9ÿA] m= ¯9{ t ` ƒ K ÿIÿ‚ƒ ÿ “P ’Œ L°Š±SŒ ƒ™OQOŠ  OR‰SP ÿ ISI G¡I™¢ ²“ QO™O “ÿL™ÿ ’ ˜Q L‡HK QS³ÿ S ¡S¡Q… LLQ ÿ POÿ  ´ÿ…K ÿ  µ’HO Qÿ cW5@ Aÿ= ÿ9Aÿ<6h9] ` 6 ÿ??< ]F<9Fb= ÿ: < > n6@ SŒ ‚ƒ ÿ “P ’ 9ÿIÿ ƒNOQOŠ  V] ÿ:c<9 ]9ÿ A ·_ ÿ n `º: ÿ@F6ÿÿ69ÿ:= 9W 59ÿ Z 6ÿ <hfp ÿ:ÿ= ÿ:;` F ] 6 <>_ 9ÿ `6ÿ@F6 :9=¶ >: =~ ÿ 96ÿ A< 9 @ F ;7 V] ÿ ]9: <ÿ? ]V] 66= W9;F — <A=`< ]V>6? 9zA9>6= A< 9ÿ= ÿ >] =ÿ :?9: j?6?? ÿ6ÿm 6{ ÿ?A| B} ] W A]b<?;<Wÿ `<ÿt ~} b lC | ~} }} T@ ÿ WcW>ÿC ~} >:<W :5| }} ÿ V;<: ÿ;<9zWhÿ;<9zWh o=4 Aÿ _ { Aÿ _ 4 | B} C ~} T@ ÿ 9: F«ÿ <ÿ< Fn6@ >:·_9=ÿ zW`h ;?ÿ 9 ` _ÿ>:| }} : AT@ ÿt ~} VWXÿ 6?e? 9ÿC ~}| }} ?<\:>ÿ ;:?| }} ÿt ~} g<?` _ÿ>:7 A< W{ <5 5ÿ: AT@ ÿ:9[?ÿ > ·W | }} q ~r a?6?ÿ:4 =g<? ÿB u ÿ W A9ÿ< ÿ 9:} B B b V] ÿ:yF ]9ÿ69 „ P ÿ LÿK ¤‰Š†’¢¡LO ™O QO IO¡…O Š ‰ÿ ÿ OK ™ÿ PRS £O¸O ‚O‰’ S ™ÿ V]]ÿ:ÿ A ’Q ™ÿ ± ¤Q…O 9 c<9 | }} € ~} 4 ?;:?: 9: F ?ÿ Aÿ76= ¹S™ÿ O t: Af: | C¨ ÿ§?ÿA;ÿB ~t 4 ?] 96 ?ÿ?<W F 4 ?;:?: 9: F ?ÿ Aÿ76= ˜…IÿI G“²ÿ ÿ ¡ RLÿ OI™KLK y<=;:?< : 9VWXÿ?9AF< ]d= ÿ ?Aÿ Aÿ[ _ÿ ?<f<_?ÿ= ÿ ]< = nÿ<:6? ? fb A9~ 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 22 13 02 15 6 134 2 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 4568 ÿ<8>ÿÿ6 @ACD?DFCG H<9CJ Iÿ8 CL >Dÿ<8<9 DIÿ8ID4JN 79;= ÿ 6= 9 ?BDÿE 6Dÿ8 ÿ8 I8ÿ =G Hÿ8<M = ÿ8 9 <?Iÿ= ÿ D6 ? K> ; 6 56 ?? E O8<ÿDL<ÿ8E6ÿ ?<ÿ?ÿH ?>9Q Fÿ6JQD @6 @C<>D5D?S ?ÿCL@ >DP C>DIÿJG5H>Q FR DI8 ?ÿ D<J ÿ 9 ÿ9 ÿDDLÿ ?6 DQ 8 >D KD ÿ 4JG ? >BC I8 Q D QE C??8DQ 6= C6 @58D 9I9JM J8 ÿ6DIÿ8>ÿ?M 9856>9ÿ K?ÿ 8Iÿ<C?ÿ IDQ9 ÿ CT>?6 IGÿ ÿ H= Lÿ8@ ÿ 6F 9 ? 5E 55D ;= ÿ6ÿ9D = 9D ÿE 6Dÿ= I9 KÿDIC?U8V ÿC<?>SBC> CL@> C>D <8= ?6 ÿ9 6 <@?DFCI6ÿ8 B6HDÿ JGE8D?9 ÿ8ÿ 8 D ÿ ?L ?H @ÿÿ6ÿDD ÿ <8 = 9 ?6 @V 6 85>SI<9 JS ÿ8>ÿ6 ÿDCG HB8 6C? 8 9 MI= ??L95>CE 8 Dÿ9 ÿD5BC 9 ÿD= 88 G?ÿ <9= 6ÿ8 ÿC5ÿ<8? W I IDC8 L9K=Jÿ ?<>ÿJG9 M D ÿ8 ÿ 9ÿ8HD;= QHI?GIDK6DK8@ = ÿ8 5TDD ÿ > 5H>ÿ E6>Sÿ 9G HK6 IIÿ?ÿ<8ÿ ?ÿ6ÿ= ÿ Fÿ C D ? X= Y Z D6ÿ9 ÿ<8C?8 @ÿ ?6 IG 4JN[6 @;= ÿDE 9 ?> I9JM 9 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 42 13 02 15 6 134 2 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 4 68 :; 9 <>@ ÿB@5 C=8Eÿ@ G=:I<9 ÿ @6ÿ9 5 ÿ9 ÿ6 6=?9A5 ÿ=ÿÿDF: G9 <H ?;G@ J<= : KLÿG6><M G66 ÿOP@N ÿ@: Q6ÿ<Cÿ@=C= : DF> 66ÿ@ <:N ÿ QO>ÿ6? <B?MR BQÿ9 R : 9 S?ÿ=C><T 5 Tÿ5 ÿ@ SD@ ÿ= ÿQOST?ÿ<S O = BN Cÿ5@ ; @ >>6<@ ÿ TB9M=ÿ CBJ@ U VS=@ ÿ CBÿ M6XT?Y M >JY = : <Y ??C ÿ9 W9XT?Y Qÿ CBÿ @?Oÿ 9 @=ÿ <T\XY : VM Z [ Z = O O > S@6ÿ >ÿ W9XT?Y@ ÿ= ÿ6<5N ÿ<BY? H6?: <D 5VS=@ ÿ CBÿ TB9C=BÿOQ ?CÿS6M <@ Y ]? @ÿ >VQ^ÿ?_>6ST?ÿ@ÿ@ D 6ÿÿ CB==Sÿ@G=6T <Q ÿ 6=MBÿ5 ÿ CBJ<O Tÿ >=ST?ÿQ< >ÿ _ÿM 6 Z >ÿ@ <JR <>ÿ@ ;@ÿQO?>ÿ@ ÿ= ÿQ@Q>9> @O Tÿ=@?6C9 ÿ<M=Q D TB9=CÿC6 ÿ@ CU ? 9 = :@ @ _ÿ<Sÿ :N6ÿ@ BCCÿ= ?ÿ>>@ Cÿ6 ÿ<6C T ?N @ CJ@ VT ?QY :=>Y :@C=?9Y GCN?JY M < = :S@6 9 ÿ <D ]= >>ÿQOST?ÿ9= ÿB@?ÿ9 >6ÿ@ S`a@ G?5 9ÿ@M=ÿ CB@ ÿ9A5 ÿ = @5 <<@ ÿ Gÿ > 9 ST>H@ Sÿ CBÿ@ ÿ= ÿ6Q 6=>ÿQO=<Cÿ@ < Q?<@ ST?Y TB9>QVQ^ÿ@M=ÿB@CO T O ÿ BSM >N6A5 ÿ6?6D6Q 6=>ÿQObWÿ ÿ5 ÿ?B6 Y @ =?QÿB@: RBCÿ QVQ^ÿ@M=ÿ W? >6_>5 9 4ÿ = 9 >MM M?ÿ5 ÿ= Qÿ@ SY <M=ÿ5 ÿ= ÿ@ ;><T 5 T @ ÿ@ ÿ >6JS? <@ ÿ ÿQO>6CS6C9 ÿ5@ ; @ > 9 O @ c O Tÿ @65 S6ÿ6<ÿ < @ <G5 Qÿ@ D =9S@6 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 32 13 02 15 6 134 2 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 4 79; ÿ9 ÿ @AB CDÿ=7< ÿFÿCB GÿF<; ÿ9 ÿ; =@?=ÿ<K Fÿ K7ÿ9 ÿ68= H DG@ÿ9 ÿE 7ÿD@ 568ÿ<7=> ÿ=;=E 76E; 7;ÿ= H Dÿ<7=8I=ÿ JD; ÿ; D5?ÿ;7=J79 <ÿ ÿ6 7=> 9LC; ? 7 ; 6 7=8F97ÿ 79?@; 6N?> 7; 7>7< ÿÿ E D 9 ÿ; 8ÿ;5?8ÿÿ M= >569 FÿC6E?O< =P ÿ 6 > ; 6 R Q; 7;ÿ >6>ÿ=6=ÿ 7ÿÿ6E=M 6=8@@? GÿJÿ 86E7=G ;L? G7D6E; 7=> 9L?ÿ69P=Dÿ D <D> 7A=G M8L569?L< >ÿ;8ÿ; < H6=> J< ÿ9 ÿ; Dÿ< ÿF<< ÿIÿ9 ÿE 7ÿ7<E 7ÿ ?<@;= @F ? ; 7; =ÿTT T8@A 7B=L Dÿ; ÿ=6=H<>G< ÿE 7H9 D L?LÿVLÿ< ÿ DP B FÿMDS HT ÿ; ?6>ÿ@?79 @=G M8Lÿ 8F 6E> 9Lÿ =@;77H H G@;= 6 6 7 U ? C 8 W F8<?Lÿ< B=X>Yÿ ?G7ÿ=ÿ@?7X>DL6ÿ; D[9 ÿ=6=G 78L7=LF G;ÿ@; =??@Lÿ?B < ; ÿ? ÿ>;= ? >ÿ =?ZF Dÿ;E 74 Dÿ =7ÿ K Fÿ8;G M8ÿ==7ÿ9 ÿ; < ÿCL Jÿ>D H D; R = @; ;6=??@LÿDE?LB=J< P=Dÿ DÿB Fÿ; ZF Dÿ? ÿ=AK FJ= ÿ; D9 @=LCÿ = ÿ; \ ÿ5?P < YG ÿ>D H ÿ>LÿD?6Eÿ ?<@;=? ; 79 5ÿ ?G8<9 >ÿ; ÿ=AK Fÿ; ÿ?=59 <K FD ? K ; 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" )2 13 02 15 6 134 2 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 568:8 =< ÿ@ ÿ@C7ÿB EÿA < F8 A EIFKA ÿ@ LA ÿJ 7ÿ;<ÿ ?;A7Bÿ<@D<7@ > A ÿ@ GHJF <7L 6M< > E@;6MJN 6F O FQJLRÿ<6E@ 7>;A F77ÿA 7F FJ8A ÿF ?JGÿ ÿ < ÿ 7ÿ 7ABÿ< A ;ÿ<@ <8 J PE A A ;DL 7SF:8 ÿ78 DF<ÿF G@ ÿA < AF Aÿ;<E:8 < @6Bÿ;<@ÿ< ÿJEA ÿA@ A ? ;DF 7@JEÿ;< > G T;EÿCÿ@B M7FID6ÿ<ÿ6A J<ÿF A 6M7FCGÿ<M F6F=6F;BA ÿ8 ÿ@ BIJGA FÿJJD6GA ÿ8 ÿ6E7ÿ< B 6 7ÿF O BEÿ< V68W > F;BA ÿ7>6ÿ< ;ÿ 7ÿJF GÿA <S Gÿ ?= Vÿ 7ÿCL ÿ@B ME@ÿ 7?8V68I6A E@ G U A 6 A ID6ÿ ÿTJX Z;? 76E @ B6 < FÿY ÿ< AJFO >A [ ;F ÿA Fÿ8 ÿM 7JA ÿÿA@J><ÿFF ÿ ;< 8 A E7@ÿE ?CG? G J7FB 8ÿ6M6@ ÿJ@ÿIETAD6JL < Fÿ8 7?F 6 E @ [ S @ <D6M7;A BM ÿA ÿA @ ;GA 6F;AFB7< O 8 ÿA FDIJ A ÿF8 << >@ GF 8 AF ÿ<Eÿ@ ;B 6Aÿ F\ G M A J7< ÿ;<8 E6 JTGV@FV<GL J<D@ ;ÿ<8 @ÿ< F F@6A:8 ÿ@ÿ < F ÿ CH JÿFIJ AF7ÿFJ> ? DL A @C@N F7< ÿJDÿA ÿ6F7< KFF ÿ ÿ<EÿA 6< DF 7ÿJ Eÿÿ? E6AI< @ >GJ;6A TA6 A 6>F TJA AE< V8BÿB>A ÿ E;@ÿ ? ÿ<? E 6 L@6MD?6ÿ7B GT BDFO F < E ] 58 A> ?V@ 77ÿEÿ;<ÿ6 Bÿ@ÿ8 ÿ Cÿ J=^B_=ÿA F ÿ< ÿ Aÿ<?F:8 = DL>E>7FV@FV<Gÿ F@`@ G :8 ÿM 7ÿL@ G;A F7ÿ<7F;< Gÿ FF7F^B_ÿ 6F ;<B 8E? ÿA ÿ< A ;E7ÿ8 ÿB? = Jÿ8 ÿ F@a<; 6 V8 A c W J6FJ;M 6FÿA ÿFL A E7ÿ< JJN F76E@ 7>ÿFJÿ J FT;ÿF< AbE@ GJE< Gÿ<> ?ÿF ? Eÿ 7ABO @AD<F @ < 7T 6FJ;M 66A< ÿ;< S ?ÿ<;ÿF< A7< ÿA:8 O 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 32 14 02 15 6 134 2 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 45 79 ;<6=7 >?@Aÿ75 ;6 :C6B7>@E 6< 6 ÿ: ÿ=ÿ; 77 ÿ : ÿ: B5 @ÿB6 D<Bÿ G : F@ H<6ÿÿ<9Dÿ6 @: =K>? ÿ==L6 >59 ;ÿ< D9 IB>6Bÿ:=J@9 ;ÿ=C 6:ÿ6 @7Bÿ: =L 7=M D ÿ N ;O7< C66957 ÿ=Hÿ Q D6>BDÿ;O>> : ÿ< ÿC ÿP=D>?K: FFÿ<D=6ÿ:RO57 7 : @BDÿ: =B: L7 ÿBE6 =6ÿ<:>6L: ;D : C6ÿ:9 ;ÿ5 L >?@Dÿ :C =KP =Dÿ=C OB >= K: FH<: E =<IF@Gÿ5 ÿDDB:ÿ: ==O7ÿ=6B =Hÿ R7ÿ ÿBÿ 6<D6B<;ÿK9 ;ÿ66 D:C =M : F@Gÿ<ÿ =ÿ5 7S ET ÿI@ÿ7 ÿ: 7>?ÿI@ÿ=ÿIÿL B< C 6<5 BH:6D< ÿTT TB>B< CO; D7 M >B<6@6< Lÿ7 @ U@ > ÿ 5 @ÿ: ÿ:H:6BOÿBL<>?V: <C WH6 ><>?A>5X6CL OE 6L9 ;C ÿ =ÿ;5<ÿ@97 ÿ6 L =9E CDD7 ÿ Dÿ < B<6 < CK@7 ÿB6LDÿ<7B; CM 6Dÿ: =: ÿ6B7 @I@ÿ7 7 ÿ<@ ?<@6 ÿ:=>ÿ: 7 Bÿ <69 ;ÿA7L =: <ÿ >B< C > Y= B@ @ V 5 OB: =B: BBA>5F@GÿI@Z@6 =7Bÿ;DB9[ 6<ÿ6LH6? D ;DHÿ6L 76ÿ Dÿ 6<U >ÿ ; L>DM Bÿ<ÿF@GE @ÿ ÿ6 B<DCA>5B>B\ D=6 ÿ DÿI@M @ ^> 7 @ ]6 B>B<6Q >?< C C<@5 ÿ> M B: 6ÿ5 Hÿ ÿ5 ÿI@ÿ6D: AÿI@ÿ=ÿ67 ÿC 6 ÿ@D6DH6ÿ OP=D6 > D6B>BBO>7 @ ÿ @ :ÿ5 ÿ 6<< L:ÿ>>ÿ5 ÿI@ÿD=M KD6F@GÿL ÿ=PBDD6B>BB:6 F@Gÿÿ@ 9ÿ6D7 ÿH<D= 5 ÿ =ÿ: ÿBÿO:ÿ5 ÿ = 6<><A<B? D>?B =6_D6H:69 ;;6`5 E 6H:6 B D < F@GÿC LBDÿ: =B6Oÿ<D=Bÿ:< ;<9ÿ7 ÿ6B7 @ 6<< < Dÿ:9 ;ÿL 65L D67E OQ @=E CL =: < P L666 OBÿ CQ O;6`5 ÿÿ@ 9ÿ: 7 O6 E L <6ÿ= =K=76M ÿ6< BÿO:><A<BO7 6DCÿ C DB<6 F7 B ; 9 C @66 ÿ;: DO@M 6> =C< DH<><@ P VBÿ ÿ5 ÿ Bÿ6 H: DBA6PÿC 6 ÿ 6<O@7 ÿ7 ÿ B< >? ;D> D6@ DKAÿ 75ÿ a6< C CF@Gÿ<@ ?< CH6B?7 E 7 < > < @ H;Db: Hÿ BOÿ:Oÿ=J@Bÿ7 ÿ6 7 6Bÿ@7 ÿ DÿI@ @>=: H;>E >6L: 6E C=H>C =E : ?A>5B>B P < ` K: D>CL =9C P@L =M G @=ÿ =ÿ57 BDÿ=ÿ Dÿ 6< =Hÿ5=b<Dÿ66: 6Bÿ L:6H:6D>?ÿ:D9A>5F@GM 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 02 13 02 15 6 134 2 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 4579 ;ÿ>:ÿ>:A:@ <=? ÿDEFEÿ:ÿHE5ÿ:7B5 6ÿ: <=? @ ? ÿ Bÿ ÿ>:C;ÿ BG<6IÿBJ ÿK< = : ; N; 9 >5L ÿ97 5 D LNO5: ÿ<7 H ÿ ÿ? ÿ 755 Sÿ BO5H5D ? <7M ÿJ MH ÿ PJQ7RO7H B7NDKÿS T : B>D J J UD7ÿK DHÿ: L@I ÿS <VI>J5B@7ÿH ÿOHEÿ<<V7 B<7SHBEJ Eÿ I5 S: 7 ÿ: B>Eÿ BBO7D B@ ÿ7HW > 5 E H : > J 5BVBÿ Bÿ59BXEÿ57 BD: B:EHÿ? ÿ PJC <J >HH9WH?7EX:;7S <J5ÿ J<Dÿ B7NO5: ÿ57 B A5? : <T EM 5I OH E YH?5 ÿ PJQ7RO7ZJH BIEM>HB: ÿB<HL5ÿ]^ BÿJNO5: ÿ<7 H ÿ D 7 ÿ; E<SHJ[ 5BJ ÿB\ T^ S S <O: B_9 ;ÿHE>J5>EÿV<`a aN; HDÿ: 6@ <OHO 7ÿ J?@: <6Iÿ5 ÿ>7E: 7ÿ@a ÿ IM7M : Eÿ 7 ; ÿ 6Iÿ6Dÿ<Oÿ<J ED7AHJ 95 IbH6DI : @IG7ÿ5 H HEEHEG: M5 Iÿ6ÿ E7ÿJ ÿ >7: 7 Jÿ X<7<I: D H 5 E5HJÿJ ÿD9HB@J ÿ <T BB: E5 IS5D Eÿ IO:7 E5 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 32 13 02 15 6 134 2 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 5GD7B;] Gÿ>6o:9 ]:6 nB?D;=? ÿ >:DAÿ? FÿAB b;B C6 Žÿ6 :=? ÿ6ÿ\ ÿ6 7ÿ Dÿ? ÿ>6@;69B; ;F99F Fÿ  9 \ 9:\ ;6ÿ9 :>ÿ\ ÿ B? C ÿ9 ` ÿoobBC9 Z_\C;P 56 9;=? ÿ A>C 78 :ÿ>6@;B; HIK JL VW IJX LWL c e LÿJL dL f Ihi steÿdL f Iv u e Lh h dw Ixÿ ÿ u XLL yzswyz {w Iuÿ~e} |}whh I w ÿ WKh ~LxL JL €tJ}J ‚ƒ L u|ÿJyL h Iÿ ~Lty ~e}w ÿ cIe |ƒ~thK }L ~J ÿ J „|Lw ÿ } …‡ J t}XJÿ† ~~ÿe Lw KyuÿI €u }w tLw } ‰L ÿtxJÿeuÿw ILe wKuh} Šcÿ ŒKv |x v Jwÿ ‹L e {e xe |e =? ÿ D >6@6 M OO ÿ Q PO N POM OO =? >6 R6 ÿO POM OO :7S OO ÿ T PO M =? ÿ G >6EFC M N PO U OO YZ ÿ ;9Dÿ\ ÿ6 7 ZYF[ÿ69 ]:6 Ujÿ8 9; PkC;l: ^6 7ÿ F `CG ZBÿ9BGÿDFC 6 _F\ ÿ6 \ ÿ A:6 CC]; B \ Qmÿ 6;ÿ\ ÿPkD ;; Pkn6 o:9 Zpjÿn;D: E:7B7ÿ6 7a F `CG Z9 Zb Ba\C :ÿG ; G :6 _F\ ÿ6 \ ÿ\ ÿGFBÿ79D? b B D qÿ; Z 7B7ÿ 6;ÿ\ ÿPkD ;; k\ 6 ] G n6 o:9 Zprÿn;D: ˆ\ ÿ ÿ:6 D B;B 6ÿG \ ‘9lDÿ6 >ÿ6D8 >\>F DB ;? B9ÿ 9F @; C 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 32 14 02 15 6 134 2 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 46 57 D7E 5FG D5j i5 kmm7GnG l k55o „… GlF †7l G kmm7GnG l k55o 8:ÿÿ9;=>?ÿ ? ÿ =: ÿ =: ÿ 9;=>?ÿÿ9;@ :BBÿÿ:BBÿÿ:BBC A H 9ÿLÿ H ÿNBPÿ SUÿY[U ]^[_ SaUÿUbeÿ \ fRTY_gh[X IJK9: AMO C T V Zÿ\ ÿ Y`ÿ bcdÿbaU TUSd\ ÿdRX @ QR X pq rt u ÿ sxq z NP: HA ÿ|||ÿ 9ÿu ÿÿ C €K9 ÿKÿq z N OsO vwxyÿ z K{ÿJ 9AOtMu@ ?O v8}~Lÿ { NPÿ Pu {Pz K{ P H u pK ‚u {u ÿKO sKÿ Nz sKz C sx €K9 K u ‚xM{ÿvƒ ‚@ ÿN{sNÿ yÿ { NP K wx u ‡v O ‚v‡q xÿ PNt {K ÿ K @ p‰ÿq z NÿKÿq xÿ{BxM‹K Œ qÿ tr ˆu ÿ vKpx{xqxu‰NŠrÿ C z K{‹NO vKPNO u ÿNBÿK NBK x ‡H P v ˆ‚ÿKƒ ÿN‹K ƒ ÿKŒ qÿ q {KƒPN‡q x| v K {ÿ uNr x{ÿ‚KKÿNBÿ‚K{ÿK NŽrK {ÿz O9 vK x ÿ BK‘K {K ÿ ‰NŠrÿ  CKÿK‚ÿK {Kÿ‹‚u {vBK x ÿx9 u P‹ÿK‚ÿK {Kÿ K @ ‘‰ÿ Nˆ x‚uNr ÿK u ‚ ÿ tr v ˆ‚Pÿ vsNˆ x‚uNrP ‡ ‹ K ~O x u {Pz K{v‹N’Oÿ ÿ v ˆ‚Pÿ q {KƒPNÿ qNu ÿ ˜ÿK ÿNÿK Kÿq z N ÿKÿ ‚“”•ÿx9 K {ÿz OPN– xxM‰— ‚v POu { Žr Pz K{v q z N 9 ™†š5 l ™…œÿ 7™ŸŸ H8ÿ >8BBC Kÿu ÿ9;@›BBC€{N 9;@ 9ÿ ÿ ‹NO vJ›ÿ ÿ ÿ › €K A {   ‡r=ÿ zxÿK Oxrÿ {ÿx“”ÿ vKvÿu ÿ ÿx9 r{Kÿq z N ƒ ÿ O‡z ÿ ‚Bz {t€xƒyNÿ ¡ Nx¡ vx v ˆ‚Pÿ x ÿ‹Pz K{v P ‡u O “” ‡ÿP K OxMPP ÿO ÿ‹q vƒ N9 z N{u ÿŒ{BP‚ut ÿK u ÿ ™k7¢£55o   ‡r=ÿz ÿu ÿ O O rvzK q{ÿ ‚q PˆNr{NP‹N‚PK Nÿ { k¢5 …G ƒ ÿ OO zO v‡r=su t ÿNv ‚Px rv ÿOÿ OqÿKÿq{BP€xƒ u ‹ j †¤¢ 7G 7 O‚Pxx{ÿvÿO ÿKˆPK ¡ Nu ¡ trŒÿu ÿz ƒÿNÿ Nÿt qÿ O ‚PtrŒu PNr{v{ÿxxuÿ OxMÿ x{¡ vP‚9 OuBKO K {‡r= x ƒ BK x O ¥ O‚Pxx{9 ‚PtrŒ x D¤mG ¤ o AŒOÿBx ÿ NO {ÿu ÿˆ‚ÿ ‚q 9 {K OÿsNÿsNÿu ÿsN sNr {v€ONuŒO vPNxx rv vÿ xu r ŒO¡ ŒO¡ v>ŒO x u “z A H O  4 ¤57 {u ÿ NO {ÿˆx t‹N¦99q{BPPrÿ OOŒÿ Kÿ‚Kxÿq §‚ÿK mšÿ7nk = v v€ONuŒOOr rÿKÿ ”ÿ PK NÿKvPz N{r9 ÿ‹ƒ ÿ Pt{{ O ‚ ¦P P {{N ÿK u ÿ ƒ ÿBP‹q vƒ N9 ¨©ª¬­®¯±©®ª² ÿ µ³ª ª « ÿ «¬³ª´ÿ ¶®¯ ·¸ º¸ÿ ¾À ÿ ¸ÅÇÿÁŸ¾ Å ¹ ÿ ¼½º ¿ÁÂÃĺ Æ È ÿ ɺ¾ Ì©®ª² «¬³Í ÎÁº ÿ¿Ç¸ º¸ÿº ǸŠ¸ÐÑÿ ¿Åÿ¾Ӻ ¾Àÿ ¹ ÿ ÅÆ Ïº ºÐ¸¿ºÒÀ À à ÊËÊÿ Ô³ª Í ÕÑÖÆ ¾¸ÅÿÁÅ ÓØÂÁ¿Ð¸¿ºÒÙÁɺº ÿ ¶®¯ Ñ ÇÁ×ÿ ºÆ Óº ÿ ÿ ¿Åÿ ÅÓÚ ÿ ¹º Á¿¾ ÿ ÛÜ ¿É¸Â¿¿ ¸ÓÓÿÇÀÿÁÿ ÁÂÿ º¾ÿÈÒ ÓÁÂ×ÿÂÁÉÿ ¸Â¾ Åÿ ¿¸Â¾ Å¿ ¾ ÿÁ½ÿ ¿ß ÿ¿É¸¾º ÿ ÁÙѾ ÿ½¾ÿ ÿÁÿ ¿ ¾¿ ÕÝ¸Þ ½¾ ÅÚÛÿÁ½ÿ ¿ß ¸Âÿ ɺØÓÁÂ×ÿ ɺÿÁÿ¸ÒÒ ÓÁÂ×ÿÂÁÉÚÛÿ ¿¾Ùº º ¿Ýº¾ ¿ÂÏÿÇÅ ÂÁ¾ ¾ Ú À ÿÁÅÀ ¿ Á½ÏÇÿ º ºÿ àÒáÿ º ÿ ãÁ¹ Ýкÿ ÿ ÿÚ⺠ÓÒÁÂÿ º ÅäØåæäç ÿ ºÝÁÅÿ ɺ¾è ĺ ÿ º¸Â¾ Åÿççé Ì©®ª² «¬³Í ê¸Âÿÿ ºÕÑë ¿ Ý¸ß ÿ ÿ¸Ñ ÿÇÅ ÝÒÀ ØÁÅÓÁº ÿ¿ÓÁÿ¿¾ ÿ Ǻÿ Ò Û½¾ ÿ º ¸ÿÁÿ ºÙÇÂºÆ Ñ ¿ ½ÿ ÿìÇÁºÿ ÿ ¾Àÿ ÀÿÁݺÁ¿ Åɸ à ¾ ËËÿ Ô³ª Í í Æ ÿ ºÆ ÑÿÇÅ Ò ÿìÇÁº½¾ÂÏÿǺÖÆ ÿ ÿ ÁÂÿ ÿ ÿ¾¾ ÿÁ½ÅÙÇÁºÿ ¿ ÿÁ½ÿ¸Â ¶®¯ Á½ÿ¸ÂÂÁ¿Ý¸ß ÿ¸Ñ ¿ Á½ÏÇÿÁ½ÅÀ ÿ À ¿ ÿ ÇÁÚîǸ¿ÕÝ¸Þ Ç¸¾ÓÁºÀÿÙÁÁÈÒ ÿ ÚÄÁÿǸ¿Ò Æ ¾ ¹º Á¿¾ Ý¸ß ÿ¸Ñ ÿÅ ¿ ÿ ÇÁÚÛÿ º ÿÇºÆ ¸Æ¾¿ ÿ ÿ ÿ ÿ¿ º ¾ Ò Æ Æ Ñ¸ÂÒ ÿÁ½ÿ½Åº Ñÿ º¾ÁÅÓ ºÆ Ñ ÈÁÝÿǺÖÆ ÿ¿½¾ ¾¿ ÿÁ¿ ¿ÿǸ¿ÒÁ½ÅÙÇÁºǸ¾¾ÁÅÓÿÁÿÁ½ÿ¸Âÿ¸Ñ ÁÂºÒ Æ Å¿ÒǸ¹ ÿ¿ º ¾ ÿ À Ò ÿ ïÿÁ¿ ¿Ñ ¿ÿ¿¸ÑÁÿ º ÿ ÿ ÿ Ÿ¾¿ ÿ ÑÅÛ ¿ ðÿº ÿ º ÂÿÁ½ÅÙÇÁº¾Æ ¸ÆÿÀ ÚÛÿ ¾ ½¾ ¾ÒÁ½ÅÙÇÁº½Ýкÿ ÿǺê¸Ñ ÿÎÿǺ ¾ ºÝÁÅÿ ¾ º àÒãÀßñÁ À ÁÂÿ ÒäçØåæäó ÿ ß À ëäÿ ò¸ ÿ ÿ ÿ ºÝÁÅÿ ɺ¾è ĺ ÿ º¸Â¾ Åÿôæé Ì©®ª² «¬³Í ê¸Âÿÿº ¾ÿ ÿÁÂÏÿÁÿ ¸ Àż½º ¿¸ÂÒ¾ ¿ ÙÑÒ 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 62 13 02 15 6 134 2 45ÿ <=> B ?@A 7: 89; 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 CD FG;Dÿ Kÿ LMÿ 8Mÿ D ÿ;RSGH: ÿ9N8: ÿ ÿ :9 V:Lÿ H ÿ D TXE:CD ;ZHÿ \ 99 9 E8ÿ HIJHHLMNÿ OPLQ OD8GM9Hÿ: RNTUÿ ;M89EL7 ÿ8ÿ ÿ WRP:LD8GM9ÿ ÿ E8Yÿ [N:LG[ÿ8ÿE: [ \: ÿ 8Mÿ HTU O[] ^:G_`^a[ ÿH9NÿEL9b D : :ÿ R:OPLQ FG;DÿMÿ : Lÿ 9 ÿ H;[ : 9 ÿ8GÿLMÿMLV[Iÿ [; ÿ cTOPLQ FG;DdR:ÿ \ 9ÿ 8ÿMLV[;fÿ: ÿ : ÿ 8Mÿ Hÿ\: eN:LG[`LG9 : : ÿ ; :P8Rÿ gbhMPD ÿ i87 PV:ÿ ÿ ÿ Nb8Mÿ : Rc4`j5ck ÿ :P8Rÿ Z:;d ^: ÿ :LM; Rÿ45e mn@>p oq=B JHÿ9Z8Rÿ 9 PbR EH ; 9; H [RD R [R [Hÿ aZHEÿ ÿLD 8ÿPLRÿ_RMa:ÿ8M98[ r [ : llÿ <=> B s ;ÿ EH EL;O[] H : L98M;ÿ ?@A : `tLD 8ÿ ÿ : LÿM9uR H T 7: 89; gbKLDL[v8b :8MÿGM:cx`j5cy ÿR 9 ÿ 89ÿ w ÿ ÿ ÿ :P8Rÿ Z:;d ^: ÿ :LM; Rÿze ^: ÿ :LM; RNÿ ;H ÿxxze :P8Rÿ Z:: SG: 98M;d {|q=> @}ÿ q}n>A o o o >p@ƒ qA |A oÿ@€ @}ÿqÿ‚pÿo ‹ ÿ  ÿ ”•–—˜™ÿ ’ ÿ ””… Ž Œ…Ž„†‘’“ÿ Žÿ ‡…š’ †‡˜”–Ž› œžžžŸ ’¡ÿ ›ž¡–ÿ ›ÿ¥  ÿ’ÿ –‡¢’ Ž’£‡“›¤–– ¥ ÿ ‹¥ ÿ§ ¦‰ ¨ ©§ ÿ ‰ ¥§ ª«¬® ±²´¶² ÿ ”•–—˜™ ­ ¯ÿ ³µ ·¸ “ÿ Žÿ ‡… ‘’ Ó ÔÖ ÿÙÚ® ³³Û² ÓÕ ×Ø ´«²ÿ² µÜÚ ÿ ‹ ÿ È ÿ–—ÿ ÿ Œ» ŽÂ‡•–—˜™ Œ…ŽÇÂÿ – † ŽÇÂ¢’ …–ÿ Žÿ ‡… ‘– É Àÿ ’ ÿ Œ‡˜”–Ž›ÿ ÿ ÂÇ¥ š’ †‡¿’ ÿ ””… ŽÁ’¿ ÿ ¥ ¥ ÿÅ Ä ¨ ʧ ÿ ¦ ¥Å ÿ Ë ÌÁÿ¿Æ ‰ ¦Ê ÿ Î ‹ ÿ  £› Ï  ‹ Æ ‘ÿ¥š¿Í‘–½ÿŒ…Ž„†Ë ‡† ¤’’–†Á’¿ ÿ Ð –‡ £ Ž‡ÿ’“Ž‰¥ Ž› £ ÿ ÂÇ ¼¾Ž‹ ¡‡£¥ ¥ ÿÊ Æ ¨ ©§ ÿ ‰ ¥§ ª«¬® ±²´¶² ÿ ”•–—˜™ ­ ¯ÿ ³µ ·¸ “ÿ Žÿ ‡… ‘’ ¾Ž‘…  Ž¿’¼ ‹… ¼¿… † Ÿ‹  Ž‡ÿ ¤’ ›ÿ ‡ÿŽ› ÿ › ‡ÿ’ÿŒ…Ž ÿ ‹ ‡“Î˜ÿ» ¡ÿ…–†‹ Ž’ ÿ¥ » …‡ÿÿ ‹ …‡‹ ћ ÿ’–›Ÿ¥ ¥ ÿÆ ‰© ¨ ¥§ ÅÒ ÿ 7+ Š ÿ 9 ÿ Äã Ê ‰ã Æ Å ã Æ ã Š㠋 ‡…ŽŒ‡ÿ † ” ‡ÿ¡”’ – ‡ ÿ Œ… ÝÞ߬ٳ ÿ² ´ ² ‹  ¼Ð …–Ï ’ › ÿ  Ž  ’ ÿ’ Ž’ Œ‡¡›  ’¡ÿ ¡† ––› –‡Ã‡’ ›Ž’ ‹ ‡Œ’‡ ‡ÿ  ÊÄ ¥ ÊÒ ¥ ÊÒ ¥ å² ·ÿ² µÜÚ´ ´«² µ¯ ¬ ³Û² ÿæ¬ÿ ¯´® ” ¼Ð …–Ï ÿ ”–ÿ …›› ÿ –†’ ÿ Œ— Ž‡ ’ › ÿ  Ž Ž –† ‡ –› ÿ’ Œ Ñ ¡ÿ‡Ž —† ÿ‡’ › ÿ ‡”ÿ’‡ ÿ Ñ –‡¡† ––› ÿ ‡‡Ï¼ Ï –—ύ¡ŒŒ‡ ¼ …ÏŽÿ” ’¡ÿ‡’ ›Ž’ эÿ… ¡”Œ…ÿ–Ž ÿ …‡…… » ÿ ” ¼ÿ… ÿ †’‡ÏŽ ÿ …‡…ŽÿÏ —–Ž ”†Ÿ ™ÿ» ’ › ”†‡Ž ¡ÿ” – ™ÿ’»… ç ܵ ÿéÿßÓ ÔÖ ÿ² µÜÚ æ® ¯àèê®ÿÓÕ ×³Û² ÝÞØ ´«²ÿ³ÙáÚâÿ ²²´ ÿÙÚ® ³à® ÿ µ ³ÚÚ ¯´ 䖡‡ Ž— › ‹ ÿ†ÿ ”› ÿ ›ÿ ½ÿ Ž‡ÿ ”‘–— Œ…Ž» £  ¼¤–– ¾Ž‘’“ÿ Ž š’ ‘– ˜™£ ’ ÿ Œ‡Àÿ žžžÿ ÿ ÂÃ¥ ‡…ÿ †‡¿’ ÿ œ £ ¿ ÿ ¥ š’  Á’ ¥ ÿ£Å ‰Ä § ¨ ¦§ ÿ Æ ¥§ ª«¬® ±²´¶² ÿ ”•–—˜™ ­ ¯ÿ ³µ ·¸ “ÿ Žÿ ‡… ‘’ ±ÙÚ® ³µ à Ú ´«²ÿ ² «¬ ÊŒ Ž’ÿÿŽ ¥ÿÿŸÅ”…” Ŕ… ÿŽ ʔ… ÿŽ Ɣ… ÿŽ ¦”… ÿŽ ‰”… ÿŽ „†ÿ … ‡‰ ÊÅ ¥ ž »Ã‡–•” ’ ÿ ч ‹ ‡ÿ— ÿ †É¼ — ÏŽ‡ë’ ÿ… Ï 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 2 13 52 02 15 6 134 2 4 9ÿ 75 7JMS8 W7J8 ÿ [RO XYZ5Q5 4 5785 5ÿ 9 ]ÿIO^JL5I _^_ OMQÿ5M9ÿ5`La TV U T\ U bO 5 :; =>ÿA=ÿ E @ <; @ BCDFGH 4 J5K LÿI L IOPQI8I 9RO8 9 I 9ÿ8 9M8 N Mÿ MÿM5ÿLM75O d9MÿÿLM75ÿ5QP Q5JRO8 99[5 c8 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 efegijÿlmino h k o p_ÿrÿr u LKq s t q v88w JRJÿJ 9R v8 zN 9M8 wR8 |;D};Fÿ H B _9ÿ 98 _ yQ Y LJQYÿ I = ~GDA; vI x { ] 8ÿ8 ÿ7JM`L OOÿI M]8 _ÿLY8 ÿ O ÿN Mÿÿ ÿ8 ÿ8 ÿ^5ÿJƒPQIM5J `8 ÿ ÿI Y U ÿ MO75O 9ÿ_Nÿ8MJÿRLM9ÿYQ Q5_ IOQP5R75I 75JM9 9ÿ MÿI ÿ` ÿY7K` 8 5ÿ N ÿ Y Q ^ „Ku ÿUU _5ÿ Mÿ ÿ I OJI 9ÿQ ÿ _QN…ÿ5OJOÿ OY ÿQÿy_KMÿ5ÿMJ_YM5 9s ÿqK8ÿ ÿ[OPQI75…ÿJÿÿJM75PJƒY ÿ I †ÿ_8_ QNIOJ QMÿ8O5Jÿ_QÿI ÿJƒ ZJ Q 8 Q ÿ y RL58ÿ R_9Z5 5 5JQYÿ8M5_OÿIY ÿY 5 ÿÿQ MQ`Y ÿ[9O75IY ÿ ÿI ÿJƒÿ9QNMÿLY 5J Oÿ^„JLJÿ N Y 9M8 U ÿI ÿ MMQN] 5QI7ÿ9` QN8 5ÿ8 MQNQ M5 9s KY ÿ8M9 4 J ÿ O Y M _ IO8 ‡ Q MÿY‡ N ÿ ] J5J ÿR8…ÿ MQÿ ÿ8 7s QI] O_ÿOÿ8O9J 7LQÿ Mÿ ÿ XY„LQÿ _ Mÿ ÿ [ÿY{I ÿ Z8ÿ 7K98 ÿ Rÿ78MKL5MÿM57ÿ ORPQI7KW7J8 ÿ ORˆYQ 5 U I Y PI ÿ 7Q ] ORY9_Y ÿ[YIOy 8 7ÿN M…ÿI ÿJ_ K_ Iÿ MÿI ÿ` ÿY7K` 8 5Jÿ _Jÿ ÿR8ÿ ÿ ÿ8 M8_ N55 ÿQÿ5 98 _ Iÿ M5I _ ÿN MPQIM5J `8 ÿ ÿI Y ÿOP5_ O7K{I U PJ Q Q PJ Q ÿ 4 ÿy L IÿP8785Z8O 9Y ÿ975 KO_U 8] 8 N MM ÿ 9ÿ MÿLQN`Q ÿJÿJ5ÿ ÿ ]†ÿ5YJN 75RJ N 9‡ ÿ O9N _ÿ[YPQIM5J `8 ÿQÿI Y ÿ8RY9_I ÿN MU PÿI MP5 M y 5 ÿÿJ ÿI Y 5‡„KZJ ÿML N5 s 5 ÿ MÿI ÿ` ÿYIO` 8 5Mÿ8 M8ÿ 5_ IOÿ MJÿ O ÿ 5 M Q c8 I [ÿÿ MQÿQÿ5 98 …ÿY{I ÿ Z8ÿ ÿI ÿ[Y ÿ8 7s 5O[9ÿJQÿ JY I Pÿ8JƒW_‰ÿ8M9ÿY J5JZ8ÿ IOy 8 7ÿ J ÿR8…ÿ MQ M5_QN98 ÿ †ÿ5K5O__ 95 ÿ8 MÿOÿ 5JMÿLY8 Y Y Q I K5 M5I _ K_ Is Qÿ5 98 _ Iÿ 5 ÿ5ON QNMÿ5 ‡cŠÿ ÿ‹ ] W‚ ] ‹ ÿ 8 I ÿJ_ ÿN Mÿ Oy 8 7ÿN MPI YI †ÿ8Y ÿ8y ‡ „Š‚{4 ˆ„ŒcŽÿ ŠˆcZÿ S{ZW‚ÿ9 PJ Q I Q ÿ cÿ MKY ÿ8975 5ÿ 55I ÿLÿQÿ O_ I‡ 9QNMÿ5 7y 9PI 9ÿ5` MIOJIQ M‡ N ÿ 4Y5M5{I ÿ Mÿ_OYÿ8 5I 98 Rÿ5N Mÿ8IOy 8 7s 5M_ÿ 5JMÿLY8 M5_QN98 _ Iÿ QRÿI ÿR8Z8OJ_K RMN M5s Y5I ÿ5OMÿQÿ5 98 ÿ ÿ5_W_‰ÿ8M9ÿ‘ÿI ÿ[Y ÿ8 7ÿN M… ÿ ÿ I O Q Q M5I _ K_ Iÿ 5 ÿ5N Mÿ8IOy 8 7‡‹ QÿM_ÿ5Q5QÿÿW cŽÿ s 8ÿYK^97KZJ s Lÿ8 I ÿJ_ ÿN MPI YI ÿ5OMÿQÿ5 98 ‡ IO_M5 [Rÿ J4 ’] Ž‚Wv{ÿ M8 _ÿ8ÿ ÿ ÿ M^9 PJ Q ÿ Q O Y y 75‡ÿ8 †I [ÿQ R_Y ÿ ÿ8“I Pÿ ÿN Qÿ8 MÿLYM5_ IO8 ”‘“PQIIO` 8 5J `‡ ‡] YM J5I7ÿJ_ N75Mÿ4 8 75J JYI Pÿ8M9ÿI ÿN MÿY8 ÿ MÿQÿI Y ÿ` ‡ ÿ ÿ Q Q ÿ ]†ÿƒÿJQNO75 Y ÿ_5I 9ÿI MI _O75MƒÿJ58ÿ ÿ ‡ M _5I [Y ÿ8 8 55Oÿ55MJÿ5`ÿ ÿJ5R9ÿ^7KZJ ‡ OQ ÿ ]‚55J_98ÿI ÿ8 Y O^9M5_ IOÿMÿ I Y ÿY ÿYIOYN MOJ …ÿLÿI ÿM5ÿ5Q5IORJ9Q ÿ 78M ^M5R77J ÿ8ÿI ÿN Ms R…ÿL N8 58 ÿQÿQIÿMY ÿ ` MM58I 9y O ÿQÿI Qÿ 7JJÿÿO5 Qÿ Q 5 Y t€ t` 8 _ÿ8 Y ÿIOI _^_ s\ ÿ5 `5^L MQÿ5`L v8 Yÿ ‚5 8MJ L5 775 M ` 9ÿy O S5`L _^_ „U 85 ÿ 9 „8 f•–AE>ÿ;D@•—B; ˜™= E š; ÿH ÿ BBH;—ÿ @˜= ÿ ˜ÿ › = ˜ÿ „JRÿuÿr u 9Iq s t q v88w JRJÿJ 9R v8 zN 9M8 wR8 |;D};Fÿ H B _9ÿ 98 _ yQ Y LJQYÿ I = ~GDA; vI x { ] J5€{I †ÿY ÿJI8 5Qÿ8 L `L N ÿÿ8 ÿ8MÿI ÿ 5JJ `J R8 Oÿ8 9 [RÿžOMQNÿY ÿ [ÿÿR8OJ 5RÿY ÿ Y PÿY _N 5 U^K LN ÿ8M5W_‰ÿ` ÿY ÿI 85K Lÿ5Q5ÿ5MY OJ  I O ] M5 ÿQM9ÿ8 †ÿ J_Y ÿOÿ^9R9QNÿI ÿR8I O7J 5PI_ÿ59MK_MYY ÿ Mÿ8 9I 75ÿI Y I YIO8KK L_zY ÿÿ N_M8ÿ58Y OM55I ÿJÿ  ÿ Q OR5_ÿO5 QNQ 8K Lÿ8 UÿJ ÿ8 _ 8 Q 5 Q Y ] Q5ÿIOPJÿJ ` YY ÿY ÿzY ÿÿ5KR5`U y  ÿ OLQNM5PJ5P8ÿMUMŸOÿO5 5 ÿ ÿY ÿI Y  JMQÿ OI ` 5 QNJ ] Q[9ÿ95 Kÿ 8 KPJÿOY ÿI ÿ ƒÿ 9s Rÿÿ M_MY Q J M5 ÿ M c8 5 ]L Q Y 9R95 ÿQO8ÿ8 [9JQYÿ7ÿ5MY ÿQÿ^M5 ÿ 58 yMÿ^RY 5OM8 U† N MQN98ÿI 7U ]  ˆ¡ZW { ] QRO5 ÿIOQO5PQIvLM75ÿ5[Rÿ 8ÿKM5PJs J5M5y Oÿ `OQÿI ÿ 9ÿI Q   ‹  ÿOLOMQÿ L ÿ Mÿ O8 94 9Q5PI s ÿI ÿ Kÿ [ÿI ÿ5M‚5 †ÿ M5P8_U 59 ÿ O y I Y ‹ 5 NY 5O9[5 7K MÿY ÿ8 RL 5 ÿI ÿ8 Y Oy QN9R95 ÿ 9ÿ8 Y ÿ97ÿÿ’ÿ ÿI ÿ8 7U ÿ O Y Q59ÿ5QP5 ÿ ÿJJJ RY_ M5OL ÿ5Y ÿ58 P55R7QN^8 J‹ Q M598 ÿ z9M Y WM Qÿ OI 9ÿ8J 95PQIM5 y MJM9]QMY 8 5ÿY ÿ[9Mÿÿ5 8ÿI ÿ58Y OQÿ OJ ` 9Yÿÿ O MPJÿJMÿN5ÿ MÿI 7ÿLÿ^5ÿ_ 5 5 ÿ[9J 8 5ÿ8J^Pÿ^M59R9QNÿ PJÿ` J5 MQPJ ÿO M M „K ÿ7 ¢ ^8 M5‹ U ÿ ‡† ÿJƒMÿ5Y ÿY{I ÿJ U 97ÿI ÿ’ÿ ŒJ ‡] y Rÿ8y QNJ ÿR8^Yÿ œ \` 8 _ÿ8 Y ÿIOI _^_ œ ÿ5 `5^L MQÿ5`L v8 Yÿ ‚5 8MJ L5 775 M ` 9ÿy O S5`L _^_ ŽJ_9 £l~ÿ :–|h K8 ¤¥¥ÿ –¦–: :; š§;ÿ iÿÿÿ˜ÿCF; < D=˜ÿ©@ ÿD™˜› ÿGDÿE Dÿ; F= ÿ; =>B E = š; Dj– ¨= G @Fÿ;BE EÿA;E== —ÿ B ;• Gª;D ˜™D<; ÿ˜Fÿ˜—˜; B §; = E@ @;GCÿEF; ˜©ÿAÿDÿ @ÿ @› „JRÿs r u 9Itÿ t q v88w JRJÿJ 9R v8 zN 9M8 wR8 |;D};Fÿ H B _9ÿ 98 _ yQ Y LJQYÿ I = ~GDA; vI x { M75`5J5MQÿ5QPÿK9[JQNJ^PÿJMÿy Lÿ O_Uÿ7ÿ _sN œ ÿ59ÿ_sY ÿ 9ÿ5IO[ K 5ÿ ÿ9^RÿIO9[5 y ÿ55_ ÿÿ5 ^ROJ 8 M7K5^] 7J5ÿ 5 ÿVKJO8ÿ 785MRÿJ[ Y ÿJ J J MJ ÿ Oÿ5 `57KJ 5ÿLÿÿ8 ÿJ ÿOÿÿ  9ÿ8 L5sY ÿPY8 5ÿ8 ÿI LI [ÿ8ÿ9y5 LQN I Y78M` 8 _ÿ ÿN s MQK LRYL5J78 5YR7` M9J 8 ÿY s LO8 _ÿJ5Y M`8 _7ÿOY y ^ ÿ K MQÿ5Q5ÿ ÿ ÿŠÿW‚s ‚Wvˆ sY ÿ MQLY ‡ÿ8 N M7Q5J 8 MJP5ƒJ 8ÿY ÿ Q5 ÿQÿÿ8 `5 IO [RU‹] 4 x ÿ ]4 „] Šˆ4ÿ Q 9N QNÿy L Iÿ Y ÿy Lÿÿ 5ÿN s PJMM_JRL _ J Y ] J _  KÿN ÿ8Ÿ7`Qÿ Mÿy Mÿ5MÿY ÿ5ÿÿ`ÿ[YM8 N ÿ8 RÿQÿ8 L5ÿ5IO` 8M^9Z5_ JOJ 8Mÿ ÿ PQI“8I^5“J OMQL U 5 ÿI L I] Y5R7` M9MRÿL ` 9ÿ8ÿ _ L Y M { ÿ R7` M9sMPJÿÿ Y ÿQ ÿN ÿ8 ÿY ÿÿ M8ÿ5II O58[OY5M5 sY ÿI [ÿI ÿJ ÿ598ÿ5 8 L5Oÿÿ OJ_ NM75J 8Y Ps J_ ÿ^MRÿJÿ[ _5 ÿQRÿI Yÿ Q J5M5O75^Jÿ^Y P ] 8 J 8 J ÿ MQNÿO78M` 8 _ÿ ÿN sI L IJ 7QMKIN 5ÿƒ_Uÿ_88 ÿY]I Y ÿO`Ls ^PIRÿI [ÿ ‰ IY OJÿ Oÿ5 `57KJ 5ÿ 8 N ÿ M5 _ÿQI 9OQOÿJOÿPYJ ÿ 8 5\ÿ_Oÿ ÿ QI] J57Q5 M _] ` 8 ÿ 5 M8 OÿI ÿ I Y ÿÿ  ÿKJ `5ÿY ÿ `5OQ5ÿ^“YLM[“J 7Q5J5[9ÿQ 9YU R88MQ 78QYU 5] 8 5Q7J 5y ÿ` _s W` _†ÿ J8ÿQMQQ5ÿY ÿ Y ÿ9ÿ5K‘55 Mÿ 9O^ÿ ‹ ` O J  „Q O 7LIy M5ÿM ON QN“YLM[“QMÿY8 5JQNOO5 MJ ÿ `5ÿ QPJs8 ÿ _Y 5 ÿ8 ÿK 58 Rÿ5M9Jÿ5QYY ÿQMQQ5ÿ 8J ÿ` 9MY ÿKM7ÿI YW` _U K Kÿ LPQÿ5O75M` ÿ^ Y WY b _ RY 5Md]] 5Q5MÿOÿIO`8 LMÿ5MJÿ _¡I Y ÿ Mÿ†ÿPYd]] y_QOÿY ÿ L M8Iy Qÿ ­ 8 Y R5 ÿ xÿ [Rÿ8L5MQÿ9 RU9J ÿI Mv5_ 8 5PQIQO8 ÿ xÿ QM5s Œ_58 MÿL_Q  ¬ ÿ M JQ J MY b LPQÿ5Mÿ8 _J ÿI ÿ 5JW` UÿYMJÿ5Q5Mÿ5ÿ`M5W_‰ÿ9 ROÿ 8 ÿ _Y 5 ÿ8 PY8 M5“ ‰ÿ `ÿ8 ÿI M [Rÿ8OML ÿI ÿ 5J`8 LMU _ W_ “ O Y Y PJ ÿ Q Y x8 MJÿ8YÿYÿQ _ÿ_NQÿI ÿR8 [Rÿ Mÿÿ5 LJÿt ’ÿ _8 M5sMR75ÿ Mÿÿ_NQÿ `5U 97ÿI M` QM8 s 7`K`L ÿ M5{I ÿ5Q5Q 8J9N _9t r U _ L_Mÿÿ8 OPQIJ`L ÿ J J M9 ‹ 55J5Y ÿJM95ÿ ÿIO [Rs_I L IO75I [ÿI 7U cŠ‹ ÿ ‚{ÿ 4ÿŠˆÿ ˆc¡ ] I 9ÿ9ÿ8y M5QOQ MQÿ5Q5ÿ M8 N ÿ8 ÿJ5M5 ÿ {S{ “b{ s vWcÿ ˆŽÿ Y J Wÿ b ‹ d]SŠˆ‹]ÿŠ4cŽÿ 4Œ‚W] ÿ ‚{ ‚] ‚{ W ÿ{ ÿ U 8M8 N ÿ8ÿ` Rz5 ÿY PI 9ÿ9J ÿ ‹ ÿ  ] ] ÿ c4WcZÿ ®ˆ] cŽÿ ¡{ ‹4 ‹ˆ¡ÿ ÿI L IY MO5Q J K 55]5Q ‹ ‹ 4 ÿ M 5Q5 MKI OO758 ÿ8 9ÿ8 [ _M_ÿ 78Ky Qÿ ÿI MPQÿ_ PÿIOÿQ` Yÿ55Jÿ559IOOQY [ Y_ÿJÿ8 ÿYy JY Y 8JQ 75 9ÿL_Q MJÿ _J_ MQUÿO5 MO[9_ OJRÿ5O8 O 5 MY _ 8 ¬ÿ 9 ‚5M N5 JM7`78ÿ8zY ÿIO8 MÿY ÿ J_ÿJ ÿ8yMÿI ÿL_MJ ŸOÿ9ÿUÿ78 5 ÿÿ97ÿY ÿ8 7ÿ RM8 ÿ8 M5J ÿY9 ÿ MQÿLs zY _ I MÿQ5M5y _ ÿY ÿ MMKQÿ] [Q^8 8 598 _ JQYM QM J K 5 L M­ÿ M 8 Tq «` 8 _ÿ8 Y ÿIOI _^_ sq ÿ5 `5^L MQÿ5`L v8 Yÿ ‚5 8MJ L5 775 M ` 9ÿy O S5`L _^_ k ;— ¯¨ ¤D<; ; ÿ—ÿ °± ÿ; =>B ¯ 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 213 22 02 15 6 134 2 EFHÿÿMHPIÿIGR GIKLNO FFQI 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 4 689ÿ;ÿ > ;ÿ B : D 5ÿ : <=:? @A5 C: SPKO ÿ QK WKXRNW MHÿM ÿFPOGU X GIRKNGÿFIÿOLIHÿMTÿI FÿO FK [I L]U ÿHFLÿI ^X RINK [ TUVGIRKÿX ÿO ÿOFUYO HO Kÿ QK Wÿ O[ FHÿFKI\ T] RK[W MÿM GUIÿ [KHKHU RÿOX FÿU O Z U F K O LNO F_IFÿ Fÿ\ Mÿ TUVGIRK MHPINÿ KUPOIK O HSPKO ÿ QK W ` a cA5 ÿLOgU ÿ U FHO iÿPKHNIlFRGfSXmÿÿ KLKÿK FL bAÿ =d f ÿ [VI IKGUÿk FÿY KIÿ Hÿ IKjnf FO X \Gÿ 6 e h j o k HM ÿÿGIRK ÿ IÿYKZQK W p MÿII HWQI [GI ÿU ÿIHF[FLPPI [ HO N O FFLUXÿGRI ÿ PNK [^KMI ÿIO U KGU H qIKI ÿOGI ÿO rIQI [ XH[Hÿ PNW MQÿGRI H ef ÿ U ÿ U FHO i LOg [VI IKGUÿ h j k FÿY KIÿ Hÿ IKj PKHNIlFRGfSXmÿ nf FO XK FL KLKÿ \G o ÿs]th sh u ww ÿ v _w xIHk X Fÿ ÿY KIN NÿIX NG k IlF I U yO Hÿ ZItgFÿ Uÿ UzSU Xÿÿ [VI i t j xXIO HÿOH\I M HOf{ FK X k IlF` M Iÿ XPI Y KI]O [ F|OM ] ÿ nFNKÿ IFkII } WHX KÿHFO nX ÿs]t~ ts u w ÿ h _w ƒ 8„…„Cc;‚†A6„ ‡ACÿ„5ˆAÿ?8„‰„CcA ÿ c6„Dÿÿ‹ ? ÿ ? A ÿ c?D 5 ?ÿ 6D ÿ ? ;‚bA ? ÿÿ ÿ ÿ k IY FO KGI ÿIO U KGU IÿINU X [FLPPI [ HO N T ÿ 4‚ A A;ÿ ; ÿ €I LNO FÿHFÿII RÿMHPIkKHf F_ #9ÿ ÿ Œÿÿ ”• ŽŽ ‘’“ÿ %9  # 7– —ÿ 789 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" ˜™ ˜’ ÿ Ž ”• š ÿ ›“œÿ 789 ÿ ÿ  ž9# 2 ÿ ÿ 9 ÿ 0 789 ÿ 89  ÿ Ÿ9  ÿ  ¡™’ÿ › ’Ž£¤ Ž ¢ £™ ¡ ÿ ¥¦§• 789 ÿ !9ÿ ÿ 9—%9 ¨ ©9 ÿ 789 " ÿ 8ÿ %9 789 ÿ ÿ #—%9 ªÿ ÿ ¬ ® Ž”•«­ÿ¦ ¯ —ÿ — 7 ¯ —ÿ  - ¨9ÿ ž  ÿ °ÿ  2 13 42 02 15 6 134 2 789 ÿ ÿ4  ÿ 7ÿ   ÿ 9 ÿ 9 9 4ÿ % 50 ÿ 69 789 ÿ 0 . 78ÿ 789 ÿ ÿ 9 ÿ 18+  8 % 0 ÿ 9 8ÿ ÿ 789 ÿ 789 ÿ  ÿ #8 ÿ 7 ÿ 9 8ÿ ÿ 789 ÿ # ÿ 7+ 89 ÿ + 9 79 8ÿ 8 0 ÿ 4  +48 !ÿ ; ÿ 2 :  L ÿ  & 789 " % ÿ ' 8ÿ 9% ÿ !ÿ ÿ 4  % ÿ 9 %9&9 ÿ 6 9 8ÿ  9 ÿ #99 789 ÿ ÿ %8 <% 0   ÿ 789 ÿ 4 8 68 ÿ 6 8 =ÿ 9 &9 9 9 8ÿ  ÿ 0 ÿ % ÿ . 9 789 ÿ 9 7 > 2  ÿ 9 7898ÿÿ ÿ &8  8 9 ÿ 789990 79 ÿ ÿ  1ÿ ? ? ÿ ÿ 789ÿÿ0ÿ . %8 9  ÿ 0 9 8ÿ ÿ ÿ 7;?  ÿ # # ÿ 9ÿ 7%$ÿ 48 ÿ ÿ 78 ; ÿ ;  79 ;7  ÿ 7 9 ÿ 9< ÿ  789ÿÿ ÿ #8 0 1 ÿ <  789 ÿÿ 1ÿ A =ÿ  & 789 ; 9ÿ A - ÿ ÿ > ÿÿ 80 ÿ >9 4 ÿ 789 8 ÿ ÿ 5  . ÿ 9ÿ  9 9 789ÿÿÿ 69 18 ÿ +  ÿ 789 089 ÿ ÿ  6 9 1 <+ ÿ ÿ 8ÿ ÿ +  ÿ 9 8ÿ  #8  ÿ88 9  6ÿ 9 8ÿ  ÿ . 7 ÿ 789 ÿ ;0 78 ÿ @ ÿ ÿ ; ;%8 ÿ 99 ÿ ' ÿ ÿ =ÿ 9ÿ  # ÿ -  % 80 8 ÿ 78 ÿ 89  4+ ÿ 9 ÿ ÿ .9 19 ÿ ; . & Cÿ ÿ 19  ? !ÿ ÿ D8 =ÿ E  2 4 ÿ 9  ÿ ÿ 8 1@ÿ  ÿ 4 8 &9 9< ÿ ÿ 789 ÿ ÿ 4 ÿ 6 8 > ÿ 89 ÿ ÿ 8ÿ <<8 4 ÿF8.ÿ ÿ ;ÿ ÿ 8 F .   8ÿ1  9@ÿ ÿ Eÿ ) F ÿ ÿ <6 8 0ÿ + 789 8ÿ 59  9 < # . ÿ ÿ  < # ÿ ÿ ÿ @ 1 .<@ ! ÿ  0 A ÿ 9 # 0 ÿ ÿ! =ÿ 9 88   ÿ ; ÿ .   19 ÿ 9  # G ; ÿ ÿ 7 ÿ 6  ÿ ÿ 9<7 9: 8% =ÿ +ÿ 7 8 ÿ ;9 + ÿ 9 >9 ÿ 99  A8  # ÿ +& -+ÿ Bÿ 1& ÿ ÿ 0 # ÿ +.99 -+ÿ  5 ÿ &.; & ÿ 0? 7Fÿ =ÿ ; %  789ÿ @9 8 ÿ ÿ A9 . ÿ ÿ  9 D8 <24 9ÿ ÿ 8 80=ÿ<789 ÿ ;; ÿ ÿ ! . ÿ ÿ  ; 8  ÿ0 =ÿ   ; 6 8 % $ < 8 ÿ 7 89 ÿ+  ÿ . 8 ÿ 9% 5 4ÿ &.; Aÿ +ÿ 9 ÿ  8 5 4+ ÿ  9G @9> ÿÿ 1  ÿ ÿ &9 78 Hÿ 9  Aÿ < 449 ÿ 4 ÿ 8 989< + &9 9< ÿ ÿ  ÿ ÿ %9 9  ÿ +@ ÿ ÿ ; 89 9ÿ 9  .46!ÿ 0 54 ; ÿ ÿ ÿ  48 &9 9< ÿ . ÿ 9 4 9  < 5. ; ÿ ÿ ÿ  948 &9 9< ÿ 16ÿ: .< 4 8ÿ ÿ 0 ÿ <9ÿ 0 <5 8 E. ÿ ; ÿ ÿ   48 @ I ÿ ÿ . 9 ÿ 9ÿ  9 9 789;ÿ ÿ 6 ! 68 ÿ 8ÿ +  !ÿÿ 9  9!9 < 4 ÿ !ÿ G 8 J9 ÿ  =ÿ ÿ % 789 ÿ9 ÿÿ?9 ÿ ÿ  % 49 ÿ  ÿ ÿÿ ? 0ÿÿÿ 9 ÿ+  % ÿ+ 49<G 5: 7 2 6 :5 6ÿ 8? " ÿ+  ÿ 2 ÿ #9 ÿ Kÿ6 04 2 ? " ÿ ÿ ÿ9+ 0 789 5 9 1 9 81#5 $%&6 (*, 0/ 72%%/ 1 89 " 1 0 ') +-./4 1/  !!!" 2 13 32

Disclaimer: Justia Dockets & Filings provides public litigation records from the federal appellate and district courts. These filings and docket sheets should not be considered findings of fact or liability, nor do they necessarily reflect the view of Justia.


Why Is My Information Online?